Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre andet er aftalt eller fremgår nedenfor, gælder de almindelige fællesnordiske salgs- og leveringsbetingelser som anført i NL17.

1. Gyldighed og anvendelse
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Brd. Klee A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Pris
Alle priser angives i DKK ekskl. moms og evt. afgifter og skatter. Hvis salg er aftalt i udenlandsk valuta, forbeholder Brd. Klee A/S sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser. Ved køb under DKK 300 tillægges fast gebyr på DKK 100. For ordrer via Brd. Klee A/S’ webshop tillægges fast gebyr på DKK 100 ved køb under DKK 50. Afregnes i EUR eller USD er gebyr hhv. USD 20 og EUR 20.

3. Betaling
Betaling skal ske jævnfør den på fakturaen angivne betalingsbetingelse. Efter forfaldsdato beregnes rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned samt renters rente. Dertil kommer et rykkergebyr på DKK 100,-. Køber er ikke berettiget til at modregne i købesum medmindre modkravet er skriftligt anerkendt af Brd. Klee A/S. Hvis købers betalingsevne efter Brd. Klees opfattelse forringes væsentligt, er Brd. Klee A/S berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for købesummen.

4. Ejendomsforbehold
Det solgte forbliver Brd. Klee A/S ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.

5. Levering
Levering sker ex works Albertslund, medmindre andet er skriftligt aftalt. Emballage som paller og pallerammer debiteres den enkelte forsendelse, Brd. Klee A/S tager ikke paller og pallerammer retur. Hvis levering ikke sker inden for aftalt leveringstid og køber ikke er blevet underrettet om leveringsforsinkelser, er køber berettiget til konventionalbod iht. reglerne herfor i NL17. Ved skaffevarer forbeholder Brd. Klee A/S sig ret til at levere det bestilte kvantum +/-10 %.

6. Mangler
Ved mangler skal køber senest 8 dage efter modtagelse skriftligt reklamere over for Brd. Klee A/S. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis ikke reklamation har fundet sted inden for 12 måneder efter ibrugtagning, maksimalt 18 måneder efter levering. Brd. Klee A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af manglen.

7. Produktansvar
Brd. Klee A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte. Brd. Klee A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekter ved det solgte. Et erstatningskrav eller krav om forholdsmæssigt afslag over for Brd. Klee A/S kan ikke overstige det fakturerede beløb for den solgte genstand.

8. Returnering
Varer solgt af Brd. Klee A/S tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter tildeling af returordrenummer. Imødekommes dette ikke, returneres varen til kunden for dennes regning. Returvarer må ikke være beskadiget eller have været anvendt, og emballagen skal være intakt. Kun varer, som ikke er kundetilpasset, tages retur. For alle returvarer beregnes et gebyr på min. 15 % af faktureret pris eller minimum DKK 100 pr. returneret varelinje. Dele, som ikke kan genanvendes, fratrækkes kreditnotaen. Kreditnota med en værdi på under DKK 300,- vil ikke blive udstedt. Skaffevarer og udgående varer tages ikke retur.

9. Dokumenter
Alle oplysninger og data i Brd. Klee A/S generelle salgsmaterialer enten på skrift eller elektronisk på klee.dk, herunder tegninger, produktbeskrivelser og –mål, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, der i skriftlig aftale udtrykkeligt henvises til disse. Der tages forbehold for fejl i data fra leverandører og Brd. Klee A/S egen dokumentation.

10. Force majeure
Brd. Klee A/S hæfter ikke for forsinkelse eller manglende opfyldelse af indgåede aftaler som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofe, generel vareknaphed eller andet, som Brd. Klee A/S ikke har kunnet undgå og hvis følger Brd. Klee A/S ikke har kunnet afværge. Begge parter kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelse har været umulig i mere end to måneder pga. force majeure.

11. Lovvalg og værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret og med retten i Glostrup som værneting.
Ovenstående betingelser er gældende fra 1. januar 2021 og erstatter tidligere versioner.

Hent Salgs- og leveringsbetingelser januar 2021 i PDF format.

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver du til tilladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statistik og Marketing